Disclaimer & Privacy

Privacyverklaring

Karin de Sportpsycholoog hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Karin de Sportpsycholoog houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Karin de Bruin Sportpsycholoog verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om informatie te kunnen verstrekken over de diensten van Karin de Bruin Sportpsycholoog;
 • Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Karin de Bruin Sportpsycholoog, waarbij een digitaal dossier wordt aangemaakt;
 • Om de facturen betreffende de diensten van Karin de Bruin Sportpsycholoog te kunnen versturen, hetzij naar u persoonlijk, hetzij via de zorgverzekering te kunnen laten vergoeden (indien van toepassing);

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam; • E-mailadres; • Telefoonnummer; • Adres, Postcode en Woonplaats; • Geslacht; • Geboortedatum; • BSN-nummer; • klantnummer zorgverzekering; • aanmeldingsklacht en hulpvraag.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële administratie; (dit betreft de jaarlijkse boekhouding waarin uw gegevens geanonimiseerd zijn opgenomen, niet de maandelijkse facturering);
 • Het verzorgen van de digitale dossiervorming (via Extenzo, Datamedicare), waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Overleg met derden (huisarts, zorgverleners, stafleden, werkgevers, ouders, opdrachtgevers) over uw dossier vindt alleen plaats na uw expliciete schriftelijke toestemming. Zonder deze toestemming wordt geen enkele informatie prijsgegeven over of u diensten afneemt of afgenomen hebt bij Karin de Bruin Sportpsycholoog, noch over de inhoud van deze diensten of uw dossier. Met collega’s wordt periodiek geanonimiseerd overlegd over uw traject om de gemaakte keuzes en gekozen interventies te toetsen en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting tot het verstrekken van uw gegevens is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Karin de Bruin Sportpsycholoog conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Op cliënten die hun zorg zelf betalen en geen vergoeding van de zorgverzekeraar vragen, is de verplichting tot het aanleveren van de diagnose-informatie op de factuur in het geheel niet van toepassing. Dit geldt ook voor cliënten die gebruik maken van de aanvullende zorgverzekering Achmea Topsportpolis en Sportpolis. Voor trajecten die via 1np en de basisverzekering lopen vindt u hier informatie over de wijze waarop 1np met uw gegevens omgaat: https://www.1np.nl/praktische-info/privacy. Indien een cliënt zijn of haar diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar gebruikt 1np de privacyverklaring.

1np/de Parnassia Groep heeft een overeenkomst met Stichting Benchmark GGZ (SBG) over het aanleveren van benchmarkgegevens. Hieronder vallen onder andere ROM-instrumenten en de Consumer Quality Index. Deze gegevens worden niet herleidbaar aangeleverd aan SBG.

In geval van gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de cliënt vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft. Karin de Bruin Sportpsycholoog gebruikt in al haar studies een informed consent van de deelnemers waarin zij voor deze gegevensverstrekking tekenen en laat haar onderzoek toetsen en goedkeuren door de ethische commissies van de universiteiten onder welke verantwoordelijkheid de studies worden verricht.

Dossiervorming

Karin de Bruin Sportpsycholoog houdt voor iedere patiënt een elektronisch patiëntdossier bij in het programma Extenzo van Datamedicare. Zorgverleners registreren hierin systematisch iedere patiëntgebonden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de patiënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen. Uw elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het gesloten netwerk van Extenzo.  Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw elektronisch dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging. U kunt te allen tijde inzage in uw dossier vragen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Karin de Bruin Sportpsycholoog bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere het stappenplan van de Stichting AVG voor Verenigingen doorlopen en het certificaat Informatieveiligheid behaald waarmee we goed geïnformeerd zijn over de invoering van de NEN7510 waarmee de informatiebeveiliging in de zorg is gewaarborgd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Karin de Bruin Sportpsycholoog op!

Disclaimertekst

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.karindebruin.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via de website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Deze website heeft tot doel het verstrekken van informatie aan relaties en potentiële relaties. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Karin de Bruin Sportpsycholoog zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Karin de Bruin Sportpsycholoog garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Karin de Bruin Sportpsycholoog wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Karin de Bruin Sportpsycholoog links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Karin de Bruin Sportpsycholoog worden aanbevolen. Karin de Bruin Sportpsycholoog aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Karin de Bruin Sportpsycholoog niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Karin de Bruin Sportpsycholoog behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karin de Bruin Sportpsycholoog of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Karin de Bruin Sportpsycholoog behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Klachtenregeling

In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- en geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris. Karin de Bruin Sportpsycholoog maakt gebruik van deze klachtenregeling.

Bent u ontevreden? Lees de klachtenregeling van Karin de Bruin